Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
30 stycznia 2020
KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020 ROK!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. poz. 1981), wydanego na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020), zwanej dalej ustawą, od dnia 3 lutego do dnia 30 kwietnia br. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa, której procedurą objętych zostanie około 215 tysięcy osób. Kwalifikację przeprowadzą wojewodowie przy współudziale starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast), szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz wojskowych komendantów uzupełnień.Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. dotyczy:

  • mężczyzn urodzonych w 2001 roku (tzw. rocznik podstawowy), 
  • mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (tzw. roczniki starsze),
  • osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 1999-2000, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 1999-2000, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • kobiet urodzonych w latach 1996-2001, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych  i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będących studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli  nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Do kwalifikacji wojskowej mogą zostać wezwane również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Szczegółowe informacje o terminach i miejscach prowadzania kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach, powiatach (miastach) zostaną podane do publicznej wiadomości przez wojewodów, w dniu 16 stycznia 2020 r. poprzez wywieszenie stosownych obwieszczeń.

Niezależnie od obwieszczenia, każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. otrzyma od wójta, burmistrza (prezydenta miasta) imienne wezwanie, w którym określone będą: dokładny termin (data) i miejsce stawienia, jakie dokumenty ze sobą zabrać, a także może być wskazana godzina stawienia się.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, posiadaną dokumentację medyczną, aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy), a także dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

Jeżeli osoba wzywana, nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wyjaśnić przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w wyznaczonym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej. 

UWAGA: Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie  określonym w wezwaniu.

Kto może się stawić?
Do kwalifikacji mogą stawić się również osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kiedy dostanę wezwanie?
Każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) wezwanie imienne co najmniej siedem dni przed jej terminem.

Kiedy i gdzie mam się stawić?
W wezwaniu, które otrzymasz od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) określony będzie dokładny termin i miejsce stawiennictwa (pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej), w którym należy się stawić.


Zgodnie z treścią Zarządzenia Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Powiatowe Komisje Lekarskie (PKLek) na terenie administrowanym przez WKU w Gdańsku będą pracowały w terminach:

 Powiatowa Komisja Lekarska nr 1 w Gdańsku
- od dnia  27 lutego  - do 08 kwietnia 2020 r.;

Powiatowa Komisja Lekarska nr 2 w Gdańsku
- od dnia  27 lutego  - do 08 kwietnia 2020 r.;

Powiatowa Komisja Lekarska w Kościerzynie

- od dnia 2 marca do 19 marca2020 r.;

Powiatowa Komisja Lekarska w Starogardzie Gdańskim
- od dnia 3 marca do dnia 31 marca 2020 r.;

Powiatowa Komisja Lekarska w Pruszczu Gdańskim

- od dnia 09 marca do dnia 31 marca 2020 r.

Co będzie jeśli się nie stawię?
W stosunku do osób wezwanych, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny będzie zarządzane przymusowe doprowadzenie przez Policję, a także może być nakładana kara grzywny lub kara ograniczenia wolności.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są zobowiązane uczynić to niezwłocznie po ustaniu przeszkody, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia. Natomiast, po jego upływie osoby takie zobowiązane są do zgłoszenia się do wojskowej komendy uzupełnień, właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego (zameldowania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu pięciu (55) lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do ukończenia sześćdziesięciu (60) lat życia.

Zdjęcia

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261213330
fax. 261213303
wkugdansk@ron.mil.pl

    
  • BIP