Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

Okresową służbę wojskową pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.        
                                                                                    
Okresową służbę wojskową pełni się w jednostkach wojskowych.

Żołnierza okresowej służby wojskowej wyznacza się na stanowiska służbowe lub funkcje wojskowe określone w etacie jednostki wojskowej.

Żołnierza okresowej służby wojskowej można przenosić do innej jednostki wojskowej, delegować lub kierować w podróż służbową, jeżeli przemawiają za tym względy służbowe, w tym w szczególności szkoleniowe lub związane z wykonywaniem zadań przez jednostki wojskowe,  w tym o charakterze reprezentacyjnym.

W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa.
Czas trwania okresowej służby wojskowej w okresie pozostawiania żołnierza rezerwy na jednym przydziale kryzysowym nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy.
                                                                                                          
Czas trwania okresowej służby wojskowej może zostać wydłużony przez dowódcę jednostki wojskowej za zgodą żołnierza rezerwy do trzydziestu sześciu miesięcy. Żołnierza rezerwy zwalnia się z okresowej służby wojskowej po ustaniu przyczyny powołania go do tej służby.

Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową.

                                                                                                   Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:
                                                                                                                                       261-213-335
                                                                                                                                       261-213-314

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261213330
fax. 261213303
wkugdansk@ron.mil.pl

    
  • BIP