Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
informacje ogólne

 

SIŁY ZBROJNE

STOJĄ NA STRAŻY SUWERENNOŚCI I NIEPODLEGŁOŚCI  NARODU  POLSKIEGO

ORAZ JEGO BEZPIECZEŃSTWA I POKOJU
 

RZUĆ SOBIE WYZWANIE, STAŃ TWARZĄ W TWARZ Z PRZYGODĄ, POKONAJ WŁASNE SŁABOŚCI, POCZUJ DOTKNIĘCIE PROFESJONALIZMU, ZASMAKUJ W NOWYM STYLU ŻYCIA, DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM

1. Podejmij decyzję o wstąpieniu w szeregi Wojska Polskiego.

2. Wybierz jednostkę wojskową w której chciałbyś pełnić zawodową służbę wojskową.

3. Umów się na rozmowę kwalifikacyjną z osobą zajmującą się naborem do zawodowej służby wojskowej w wybranej przez siebie jednostce wojskowej, zapytaj o wolne, interesujące Cię stanowiska.

4. Zanim udasz się na rozmowę z przedstawicielem dowódcy jednostki wojskowej w sprawie interesującego Cię stanowiska, upewnij się czy posiadasz odpowiedni wpis w książeczce wojskowej dotyczący przeniesienia do rezerwy, jeżeli nie, zadbaj o to aby w macierzystej Wojskowej Komendzie Uzupełnień dokonano takiego wpisu.

5. Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz zdaj egzamin weryfikacyjny ze sprawności fizycznej.

6. Poproś o zaświadczenie o wolnym stanowisku przewidzianym dla Ciebie oraz o wyciąg z protokołu egzaminu  z wychowania fizycznego dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

7. Z zaświadczeniami wymienionymi w punkcie 6, udaj się do WKU i poproś o wyznaczenie terminu badań psychologicznych oraz badań lekarskich.

8. Po otrzymaniu orzeczenia lekarskiego o zdolności do zawodowej służby wojskowej skompletuj pozostałe wymienione dokumenty i niezwłocznie dostarcz je do WKU.

9. Poczekaj cierpliwie na kontrakt czyli decyzję o powołaniu do zawodowej służby wojskowej.


 

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO SKOMPLETOWANIA
TECZKI AKT PERSONALNYCH KANDYDATA DO SŁUŻY ZAWODOWEJ1. zaświadczenie od Dowódcy Jednostki Wojskowej ze wskazaniem proponowanego stanowiska służbowego, specjalności wojskowej ( zaświadczenie od dowódcy jednostki wojskowej o wolnym stanowisku ).

2. wyciąg z protokołu egzaminu z wychowania fizycznego dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej przeprowadzony w jednostce wojskowej ( wystawia dowódca jednostki wojskowej ) .
 
3. pisemny wniosek kandydata o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej ( wzór dostępny w jednostkach wojskowych oraz w WKU ).

4. orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do zawodowej służby wojskowej ( kieruje WKU ).

5. orzeczenie pracowni psychologicznej o zdolności do służby w charakterze żołnierza zawodowego ( kieruje WKU ).

6. życiorys;

7. odpis aktu urodzenia  (oryginał);

8. odpis skrócony aktu małżeństwa (kopia);

9. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (kopia);

10. odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia;

11. informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (Sąd Rejonowy – Punkt Informacyjny Gdańsk – opłata sądowa za wystawienie informacji – 30 zł.).

12. kserokopia dowodu osobistego – przód i tył dowodu na jednej stronie.  

13. kserokopia  prawa jazdy – przód i tył prawa jazdy na jednej stronie.  

14. dokument potwierdzający posiadany przez kandydata stopień ( dotyczy kandydatów którzy posiadają stopień  policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Wywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Urzędu Ochrony Państwa - nie dotyczy kandydatów którzy odbyli służbę wojskową;

15. inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na stanowisku służbowym, na które  kandydat ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

UWAGA:

 - po dostarczeniu do WKU zaświadczeń od Dowódcy Jednostki Wojskowej i złożeniu wniosku,  zostaniesz skierowany na badania psychologiczne oraz lekarskie tym samym zostanie uruchomiona procedura mająca na celu ukompletowanie teczki akt personalnych.

 - dokumenty wymienione pod pozycją 8,9,10,12,13 i 15 może uwierzytelnić za zgodność z oryginałem Wojskowy Komendant Uzupełnień.

 

Aktualne dane o naborze do zawodowej służby wojskowej w konkretnych jednostkach uzyskasz na naszej stronie internetowej oraz w naszym punkcie informacyjnym oraz pod numerem telefonu 261-213-346.

Zapraszamy  !!!

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261213330
fax. 261213303
wkugdansk@ron.mil.pl

    
  • BIP