Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE

Jeżeli:
- posiadasz świadectwo dojrzałości
- polskie obywatelstwo,
- nie byłeś karany,
- posiadasz odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną,
- ukonczyłaś / ukończyłeś 18 lat
możesz ubiegać się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej lub szkoły oficerskiej.

Jeżeli posiadasz:
- ukończone studia wyższe,
- polskie obywatelstwo,
- odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną,
oraz nie byłeś karany możesz ubiegać się o przyjęcie do Studium Oficerskiego

TRWA NABÓR NA STUDIA WOJSKOWE!

 

Przypominamy, że trwa elektroniczna rejestracja kandydatów na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Lotniczej Akademii wojskowej w Dęblinie i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Ubiegając się o przyjęcie na uczelnie wojskowe, kandydaci muszą przejść złożony proces rekrutacyjny, który obejmuje m.in. test sprawności fizycznej, test znajomości języka angielskiego oraz rozmowę kwalifikacyjną. Przypominamy, że osoby, które pełnią lub pełniły terytorialną służbę wojskową bądź są absolwentami Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych otrzymają dodatkowe punkty podczas rekrutacji.

http://uczelnie-wojskowe.mon.gov.pl/

https://www.amw.gdynia.pl/index.php/kandydat/studia-wojskowe/item/1143-rekrutacja-na-studia-wojskowe

https://www.wat.edu.pl/rekrutacja-na-studia-wojskowe-2020/

https://www.awl.edu.pl/dla-kandydatow/rekrutacja

https://law.mil.pl/index.php/pl/dlaczego-law-studia-wojskowe

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW


Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (wykaz poniżej) należy złożyć bezpośrednio do komendanta szkoły podoficerskiej lub komendanta - rektora wyższej uczelni wojskowej do dnia 31 marca każdego roku.

Informujemy, że w 2020 r. następujące wyższe uczelnie wojskowe zmieniły termin rekrutacji kandydatów do dnia 30 kwietnia:

 • Akademia Wojsk lądowych we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Informujemy, że wydłużono termin składania wniosków do następujących uczelni wojskowych do dnia 30 czerwca:

 • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu - awl.edu.pl
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - wat.edu.pl
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni amw.gdynia.pl
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie - law.mil.pl
 • Informacja dotyczy również kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc przyznanych przez Ministra Obrony Narodowej. awl.edu.pl

 

 

Informujemy, że wydłużono termin składania wniosków do następujących uczelni wojskowych do dnia 17 lipca 2020r.:

 

 • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu - awl.edu.pl
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - wat.edu.pl
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni - amw.gdynia.pl
 • Informacja dotyczy również kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc przyznanych przez Ministra Obrony Narodowej. - awl.edu.pl

 

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW|


 Kandydaci ubiegający się o powołanie do służby składają wniosek do komendanta szkoły:
- za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej – w przypadku żołnierzy,
- bezpośrednio - w przypadku osób ze środowiska cywilnego,
  dołączając:
- ankietę osobową,
- dokument potwierdzający posiadane wykształcenie (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia szkoły wyższej)
- życiorys,
- skrócony odpis aktu urodzenia,
- zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karanych,
- 4 zdjęcia legitymacyjne,
- inne dokumenty (poświadczenia) rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Wojskowy komendant uzupełnień lub dowódca jednostki, kieruje osobę do wojskowej komisji lekarskiej i pracowni psychologicznej a następnie niezwłocznie przesyła do komendanta szkoły:
- orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
- opinię wojskowej pracowni psychologicznej,
- dokumenty ewidencyjne osoby.

LIMIT MIEJSC W UCZELNIACH WOJSKOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 R.

Ukazał się limit miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARDOWEJ Z DNIA 02 WRZEŚNIA 2019 R. W SPRAWIE LIMITÓW MIEJSC NA KIERUNKU STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH WOJSKOWYCH 
(DZ.U. Z 2019 R., POZ. 1738)

ZARZĄDZENIE Nr 8/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2020/2021

PLIK

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261213330
fax. 261213303
wkugdansk@ron.mil.pl

  
 • BIP