Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE

Jeżeli:
- posiadasz świadectwo dojrzałości
- polskie obywatelstwo,
- nie byłeś karany,
- posiadasz odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną,
- ukonczyłaś / ukończyłeś 18 lat
możesz ubiegać się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej lub szkoły oficerskiej.

Jeżeli posiadasz:
- ukończone studia wyższe,
- polskie obywatelstwo,
- odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną,
oraz nie byłeś karany możesz ubiegać się o przyjęcie do Studium Oficerskiego

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW


Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (wykaz poniżej) należy złożyć bezpośrednio do komendanta szkoły podoficerskiej lub komendanta - rektora wyższej uczelni wojskowej do dnia 31 marca każdego roku.

Informujemy, że w 2020 r. następujące wyższe uczelnie wojskowe zmieniły termin rekrutacji kandydatów do dnia 30 kwietnia:

  • Akademia Wojsk lądowych we Wrocławiu
  • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW


 Kandydaci ubiegający się o powołanie do służby składają wniosek do komendanta szkoły:
- za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej – w przypadku żołnierzy,
- bezpośrednio - w przypadku osób ze środowiska cywilnego,
  dołączając:
- ankietę osobową,
- dokument potwierdzający posiadane wykształcenie (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia szkoły wyższej)
- życiorys,
- skrócony odpis aktu urodzenia,
- zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karanych,
- 4 zdjęcia legitymacyjne,
- inne dokumenty (poświadczenia) rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Wojskowy komendant uzupełnień lub dowódca jednostki, kieruje osobę do wojskowej komisji lekarskiej i pracowni psychologicznej a następnie niezwłocznie przesyła do komendanta szkoły:
- orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
- opinię wojskowej pracowni psychologicznej,
- dokumenty ewidencyjne osoby.

LIMIT MIEJSC W UCZELNIACH WOJSKOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 2019R.

Ukazał się limit miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARDOWEJ Z DNIA 02 WRZEŚNIA 2019 R. W SPRAWIE LIMITÓW MIEJSC NA KIERUNKU STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH WOJSKOWYCH 
(DZ.U. Z 2019 R., POZ. 1738)

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261213330
fax. 261213303
wkugdansk@ron.mil.pl

    
  • BIP