Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Przydział kryzysowy

Przydziały kryzysowe mogą być nadawane żołnierzom rezerwy w czasie pokoju na stanowiska służbowe, które są określone w etacie jednostki wojskowej czasu "P". Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest wcześniejsze zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych między żołnierzem rezerwy, a dowódcą jednostki wosjkowej, w której ma być nadany ten przydział.

Przydział kryzysowy można nadać na okres od 2 do 6 lat, z możliwością jego ponownego nadania, jednak na łączny okres nie dłuższy niż 15 lat.

Po upływie okresu, na który nadano przydział kryzysowy, wygaśnie on z mocy prawa. Niezależnie od powyższego, unieważnienie przydziału kryzysowego żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych nastąpi również w przypadku:

 •     zrzeczenia się obywatelstwa polskiego,
 •     osiągnięcia wieku 60 lat, a w przypadku szeregowych 50 lat zycia,
 •     wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, senatora, na kierownicze stanowisko państwowe
      oraz do organów wykonawczych samorządu terytorialnego,
 •     niezdolności do czynnej służby wojskowej,
 •     utraty stopnia wojskowego albo degradacji,
 •     zwolnienia z okresowej służby wojskowej w wyniku prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia z
      tej służby,
 •    skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego, bez
     warunkowego zawieszenia jej wykonania, a także prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia 
     praw publicznych,
 •    powołania do zawodowej służby wojskowej lub przyjęcia do służby wojskowej w charakterze kandydata na
     żołnierza zawodowego,
 •    nie wyrażenia przez żołnierza rezerwy zgody na zmianę przydziału kryzysowego w przypadku rozformowania
     jednostki wojskowej lub skreślenia stanowiska służbowego,


Unieważnienie przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy może nastapić ponadto w przypadku:

 •  odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub wojskowej pracowni psychologicznej,
   niezgłoszenia się do tej komisji lub pracowni w określonym terminie i miejscu albo nie poddania się badaniom,
   do których żołnierz rezerwy został zobowiązany przez tę komisję lub pracownię,
 •  odmowy przyjęcia lub nieodebrania karty powołania albo niestawienia się, w przypadku powołania do czynnej 
   służby wojskowej, w określonym terminie i miejscu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub okresowej służby
   wojskowej,
 •  skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego, z warunkowym
   zawieszeniem wykonania tej kary,
 •  odmowy wydania lub cofnięcia żołnierzowi rezerwy wymaganego poświadczenia bezpieczeństwa,
 •  w przypadku rozformowania jednostki wojskowej lub skreślenia stanowiska służbowego, jeżeli brak jest
   możliwości zmiany przydziału kryzysowego,
 •  wniosku żołnierza rezerwy, uzasadnionego szczególnie ważnymi względami osobistymi lub rodzinnymi.


Zobacz także:

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261213330
fax. 261213303
wkugdansk@ron.mil.pl

  
 • BIP