Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
RODO

OGÓLNA

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ W GDAŃSKU,

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informuję, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest:

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Gdańsku

ul. Trakt Świętego Wojciecha 253, 80–018 GDAŃSK
nr tel. 261 213 330, fax. 261 213 303
adres e-mail: wkugdansk@ron.mil.pl

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Gdańsku pełni p. Maciej Kijak, z którym można się skontaktować w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych pod nr tel. 261 213 339 lub listownie (Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku, 80-018 GDAŃSK, ul. Trakt Św. Wojciecha 253)

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa).

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy.

 

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania,    
 • prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,
 • prawo do usunięcia danych w przypadku, gdy dane były przetwarzane niezgodnie
  z prawem.

 

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

 

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszło do naruszenia przepisów RODO.

 

OBOWĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.).

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261213330
fax. 261213303
wkugdansk@ron.mil.pl

  
 • BIP