Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Słownik podstawowych pojęć

                                                                     WYJAŚNIENIE NIEKTÓRYCH POJĘĆ:

 •    USTAWA - ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 Poz. 1541 z pożną. zm.),
 •     OCHOTNIK - osoba posiadająca obywatelstwo polskie, zdolna ze względu na wiek i stan zdrowia oraz kwalifikacje do pełnienia służby wojskowej, która dobrowolnie zgłosiła się do pełnienia służby wojskowej,
 •     ŻOŁNIERZ REZERWY - osoba (kobieta, mężczyzna), która złożyła przysięgę wojskową, posiada okreslony stopień wojskowy oraz została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, albo po odbyciu zajęć wojskowych w czasie trwania studiów, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej.
 •     ZASOBY OSOBOWE NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH - ogół osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej, będących żołnierzami rezerwy i zdolnych do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski - sześćdziesiąt lat życia.
 •     NARODOWE SIŁY REZERWOWE (NSR) - wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na okreslone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno na terenie kraju, jak i za granicą.
 •     PRZYDZIAŁ KRYZYSOWY - wyznaczenie ( w drodze karty przydziału kryzysowego) żołnierza rezerwy - ochotnika, na stanowisko służbowe okreslone w etatcie jednostki wojskowej, na podstawie zawartego kontraktu, na którym będzie pełnił czynną służbę wojskową w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.
 •     SŁUŻBA WOJSKOWA W REZERWIE - pełnienie określonego rodzaju czynnej służby wojskowej przewidzianej dla żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, którymi są ćwiczenia wojskowe. Dla żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy służba w rezerwie oznacza również ich gotowość (dyspozycję) do natychmiastowego rozpoczęcia pełnienia czynnej służby wojskowej w przypadku wystąpienia takich potrzeb.  
 •     PRZYDZIAŁ MOBILIZACYJNY - wyznaczenie żołnierza rezerwy ( w drodze karty mobilizacyjnej) lub żołnierza w czynnej służbie wojskowej ( w drodze rozkazu lub decyzji personalno - mobilizacyjnej) na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej, na którym będzie pełnił czynną służbę wojkową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 •     SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników niebędących żołnierzami rezerwy lub niepełniących dotychczas żadnego innego jej rodzaju, na potrzeby gromadzenia zasobów osobowych Narodowych Sił Rezerwowych.
 •     OKRESOWA SŁUŻBA WOJSKOWA - rodzaj czynnej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy, pełnionej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych przez czas określony, w razie realnego zagrożenia kryzysowego lub potrzeby wykonywania przez jednostkę wojskową zadań poza granicami państwa.
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261213330
fax. 261213303
wkugdansk@ron.mil.pl

  
 • BIP