Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
służba przygotowawcza

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA 2019 r.
 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników niebędących żołnierzami rezerwy lub niepełniących dotychczas żadnego innego jej rodzaju, pełnionej w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych.

 

 
Służba przygotowawcza została wprowadzona w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Ten nowy rodzaj służby wojskowej jest przeznaczony przede wszystkim dla ochotników, którzy wcześniej nie pełnili jakiegokolwiek rodzaju czynnej służby wojskowej, a zamierzają podjąć obowiązki w ramach NSR. Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

 

Powołanie do służby przygotowawczej następuje w terminach:

 • na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów - w styczniu lub w kwietniu;
 • na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów - w lutym lub w lipcu;
 • na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych - w styczniu, kwietniu, maju, lipcu, we wrześniu lub w październiku;
 • na potrzeby jej pełnienia w kilku okresach - w lipcu.

 

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej, żołnierze otrzymują tytuły: 

 • podchorążego, jeżeli będą kształcili się na oficerów;
 • kadeta, jeżeli będą kształcili się ma podoficerów;
 • elewa, jeżeli będą kształcili się na szeregowych.

 

Okres szkolenia w ramach służby przygotowawczej wyniesie: 

 • dla żołnierza kształcącego się na oficera do sześciu miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na podoficera do pięciu miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na szeregowego do czterech miesięcy.  

 

Czas trwania służby przygotowawczej pełnionej przez studentów obejmuje dwa okresy w czasie letnich przerw wakacyjnych i wynosi:

 • w pierwszym okresie – do trzech miesięcy;
 • w drugim okresie – do dwóch miesięcy;

 Powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach może nastąpić, gdy czas trwania studiów osoby ubiegającej się o powołanie do tej służby warunkuje jej ukończenie w trakcie tych studiów.

  
Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu: 

 • oficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1920 zł brutto;
 • podoficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1280 zł brutto;
 • szeregowych - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 960 zł brutto.

 

 

DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ MOŻE BYĆ POWOŁANA OSOBA:

 • niekarana za przestępstwo umyślne;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • wiek co najmniej osiemnaście lat;
 • odpowiednie wykształcenie (co najmniej wyższe w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów, co najmniej średnie lub średnie branżowe w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów, co najmniej gimnazjalne lub podstawowe po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych).

 
Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej. (pobierz wniosek)

 

DO WNIOSKU ZAŁĄCZA SIĘ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej - w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;
 • odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

 

W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej.

 
Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

 Do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczną kopię w/w dokumentów.

W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wojskowy komendant uzupełnień wzywa osobę ubiegającą się o powołanie do służby przygotowawczej do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia.

  

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE  DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ  OBEJMUJE:

 • analizę złożonych dokumentów i zaświadczenia szkoły wyższej oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;
 • rozmowę kwalifikacyjną;
 • sprawdzenie, czy ochotnik był karany za przestępstwo umyślne; w przypadku braku takiej informacji, w trybie zapytania wojskowego komendanta uzupełnień o udzielenie informacji o osobie z Krajowego rejestru Karnego.

 

 

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, a podstawę rekomendacji w sprawach powołania danej osoby do służby przygotowawczej albo braku tej rekomendacji stanowią:

 • wyniki nauczania i poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw i innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o powołanie do służby przygotowawczej;
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
 • potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej.

 

Wojskowy komendant uzupełnień niezwłocznie po otrzymaniu rekomendacji, kieruje:

1.osobę ubiegającą się o powołanie do służby przygotowawczej, nieposiadającą orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej, do:

 • wojskowej komisji lekarskiej:

– w celu wydania orzeczenia o jej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej,

– w celu określenia zdolności do służby w Żandarmerii Wojskowej, w przypadku kandydatów do tej służby,

 • wojskowej pracowni psychologicznej – w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;

2. pozostałe osoby do:

 • wojskowej pracowni psychologicznej – w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • wojskowej komisji lekarskiej – w celu określenia zdolności do służby w Żandarmerii Wojskowej, w przypadku kandydatów do tej służby.

__________________________________________________


Program szkolenia w ramach służby przygotowawczej będzie zawierał treści, których opanowanie jest niezbędne do objęcia pierwszych stanowisk w korpusach kadry, z uwzględnieniem specyfiki korpusów osobowych.

Szkolenie w pierwszych tygodniach (szkolenie podstawowe) będzie jednakowe dla wszystkich. W kolejnych okresach szkolenia kandydaci na oficerów zostaną przygotowani do wykonywania obowiązków na stanowiskach dowódcy plutonu bądź równorzędnych natomiast kandydaci na podoficerów na stanowiskach dowódcy drużyny. Kandydaci do korpusu szeregowych przeznaczeni do obsadzenia stanowisk wymagających dodatkowego przeszkolenia będą objęci szkoleniem specjalistycznym. Zdobywanie dalszych umiejętności praktycznych i ich doskonalenie nastąpi po nadaniu przydziałów kryzysowych.

Żołnierze szkoleni w ramach służby przygotowawczej otrzymają świadczenia i nabędą uprawnienia porównywalne do posiadanych przez żołnierzy służby kandydackiej.

Szkolenie w ramach służby przygotowawczej będzie zakończone egzaminem.

Osobom, które ukończyły służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym wojskowi komendanci uzupełnień nadadzą przydziały kryzysowe w jednostkach wojskowych, w których będą pełnić służbę w ramach NSR na podstawie kontraktu. Żołnierze ci będą mianowani: podchorążowie na stopień kaprala, kadeci na stopień starszego szeregowego. Mianowanie na pierwszy stopień oficerski lub podoficerski, będzie mogło nastąpić po odbyciu dodatkowych ćwiczeń wojskowych.

W przypadku zwolnienia z pełnienia służby przygotowawczej (w tym na własną prośbę) lub odmowy przyjęcia przydziału kryzysowego, nie będą zobowiązani do zwrotu kosztów szkolenia.

Żołnierzy, którzy wcześniej nie pełnili czynnej służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej, z dniem zwolnienia ze służby przygotowawczej komendant ośrodka szkolenia lub szkoły wojskowej albo dowódca jednostki wojskowej przeniesie do rezerwy.

__________________________________________________

 

 

 

 

W ROKU 2019 SZKOLENIE OCHOTNIKÓW W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA POTRZEBY KORPUSU OFICERÓW REALIZOWANE BĘDZIE W TERMINIE:

I TURNUS – od 07 stycznia do 31 maja;


W ROKU 2019 SZKOLENIE OCHOTNIKÓW W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA POTRZEBY KORPUSU PODOFICERÓW REALIZOWANE BĘDZIE W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

I TURNUS – od 04 lutego do 31 maja;

II TURNUS – od 01 lipca do 25 października;

W ROKU 2019 SZKOLENIE OCHOTNIKÓW W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA POTRZEBY KORPUSU SZEREGOWYCH REALIZOWANE BĘDZIE W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH :

I TURNUS – od 07 stycznia do 26 kwietnia;

II TURNUS – od 06 maja do 26 lipca;

III TURNUS – od 02 września do 20 grudnia;

                      od 23 września do 20 grudnia;

   __________________________________________________

 

UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY ODBYWAJACYCH SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ znajdziesz tutaj

 

 

 

 

 

 PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1459 z poźn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 449)
 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą (Dz. U. z 2010 r., Nr 41, poz.241)
 4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1341)
 5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1518)
 6. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 575)

Punkcie Informacyjnym WKU w Gdańśku
ul. Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261 213 325, 261 213 330

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdańsku
Trakt Św. Wojciecha 253
80-018 Gdańsk
tel. 261213330
fax. 261213303
wkugdansk@ron.mil.pl

  
 • BIP